Protección de datos

    Bamad Galicia e a Fundación Olga Gallego (con domicilio en Rosalía de Castro 13, 15004 A Coruña), como responsábeis do ficheiro, informamos que os datos de carácter persoal que nos poda facilitar serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, coa finalidade de tramitarmos a súa solicitude. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (LOPD 15/1999) mediante escrito dirixido ao noso correo electrónico. Tamén lle indicámos que a información contida neste formulario é CONFIDENCIAL para uso exclusivo dos fins das Xornadas da Memoria Documental de Galicia.